Training 14










Vamos,V – Reiter,L

Erzeugt mit ChessBase 8.0