Training 17


Kohlmeyer,D – Kapr,K

Erzeugt mit ChessBase 8.0