Training 17


Nikolic,I – Arsovic

Erzeugt mit ChessBase 8.0