Training 20

Cochrane V –

Erzeugt mit ChessBase 8.0