Training 20

Shablisky – Ushkal

Erzeugt mit ChessBase 8.0