Tablebase Analyse1.Kf6 Kd4 2.Kf5 Le5 3.Kg6 Lf4 4.Kf5 Ke3 5.Kg4 Lc7 6.Kh4 Kf2 7.Kg4 Kg2 8.Kh4 Ld8+ 9.Kg4 Lg5 10.Kf5 Kf3 11.Ke5 Le3 12.Kf5 Lf4 13.Kg6 Kg4 14.Kf6 Kxh5 15.Kf5 Lc1 16.Ke5 Kg4 17.Ke4 Lf4 18.Kd3 Kf3 19.Kc3 h5 20.Kc2 h4 21.Kd1 h3 *