Training 25

Ivkov,B – Lengyel,L

Erzeugt mit ChessBase 8.0