Training 27

Wasjukow,J – Djurasevic,B

Erzeugt mit ChessBase 8.0