Training 31


Mott-Smith – Thompson

Erzeugt mit ChessBase 9.0