Tarjan,James (2525) – Larsen,Bent (2620)
Riga, 197968…Th4?
Das führt direkt ins Remis. Andere Züge hätte man zumindest noch versuchen können.

69.Txh4 gxh4 70.Kf4 f5 71.Ke3! Kf7 72.Kf3 Ke6 73.Kf4 Kf6 74.Ke3 Ke5 75.Kf3 f4 76.Ke2
[Ein Fehler wäre offensichtlich 76.Kg4 Ke4 77.Kxh4 f3 78.Kg3 Ke3 und Schwarz gewinnt.]

76…Ke4 77.Kf2 f3 78.Ke1!
[Aber nicht 78.Kf1 Ke3 79.Ke1 f2+ 80.Kf1 Kf3 81.h3 Zugzwang 81…Ke3 82.Kg2 Ke2 und Schwarz gewinnt.]

78…Ke3 79.Kf1 f2
[79…h3 80.Ke1 f2+ 81.Kf1 Kf3 patt]

80.h3 Kf3
patt 1/2-1/2