Training 39


Konig,V – Kotlant,F

Erzeugt mit ChessBase 9.0