Keene,Raymond – Pfleger,Helmut
Montilla, 19741.e2-e4 e7-e5 2.f2-f4 e5xf4 3.Sg1-f3 g7-g5 4.Lf1-c4 g5-g4 5.0-0 g4xf3 6.Dd1xf3 Dd8-f6 7.e4-e5 Df6xe5 8.d2-d3 Lf8-h6 9.Sb1-c3 Sg8-e7 10.Lc1-d2 Sb8-c6
[Schwarz kann versuchen Sc3-d5 zu unterbinden. 10…c7-c6 11.Ta1-e1 De5-c5+ 12.Kg1-h1 Doch nun verfügt Weiß erneut über starke Drohungen, z. B. Df3-h5 mit Angriff auf h6 und f7.]

11.Ta1-e1 De5-f5
[11…De5-d4+ 12.Kg1-h1 Sc6-e5 sieht verlockend aus, doch Weiß erlangt schnell einen überzeugenden Angriff. 13.Te1xe5! Dd4xe5 14.Tf1-e1 De5-d6 15.Sc3-d5 Lh6-g5 16.Ld2-c3 ]

12.Sc3-d5 Ke8-d8 13.Ld2-c3
[oder sofort 13.Df3-e2 Df5-e6 14.Sd5xe7 De6xe7 15.Ld2-c3 Th8-g8 16.De2-h5 De7-g5 17.Tf1-f2 Dg5xh5!? 18.Lc3-f6+ Sc6-e7 19.Lf6xe7+ Kd8-e8 20.Le7-d6+ Remis durch Dauerschach]

13…Th8-e8 14.Df3-e2 Df5-e6 15.De2-f3 De6-f5 16.Df3-e2 Df5-e6 1/2-1/2