Training 45


Tkachiev,V – Watson,W

Erzeugt mit ChessBase 9.0