Training 5


Pilnik,H – Reshewsky,S

Erzeugt mit ChessBase 8.0